ابزار شخصی
rf-news.de rebell.info
اینجا هستید: خانه \ خانه \ ‫بيانه پيشنهادی مشترک اتحاد بين المللی مارکسيستی - لنينيستی جنبش کارگری‬ ‫درباره روز حفظ محيط زيست در ٦ دسامبر ٨٠٠٢‬

‫بيانه پيشنهادی مشترک اتحاد بين المللی مارکسيستی - لنينيستی جنبش کارگری‬ ‫درباره روز حفظ محيط زيست در ٦ دسامبر ٨٠٠٢‬

                                                ‫بيانه مشترک برای روز جهانی محيط زيست در تاريخ ٦ دسامبر ٨٠٠٢‬
                                                                                                      ‫اکتبر ٨٠٠٢‬
                                   ‫برای ايجاد يک جبهه متحد جهت نجات محيط زيست از دست سودجويان!‬
                            ‫١. جهان در اثر تغييرات سريع زيست محيطی درانتظار يک فاجعه عمومی بسر می برد.‬
    ‫در عرض ٠٢ سال گذشته بر تعداد سوانح طبيعی به شدت افزوده شده که دليل آن تغييرات محيط زيستی جهانی بوده‬
                                                                                                            ‫است.‬
      ‫تعداد قابل ملاحظه ای از ساکنان کره زمين قربانی مستقيم تغييرات زيست محيطی و نابودی محيط زيست می باشند.‬
                      ‫کشورهای فقير و توده های وسيع مردم بار نابودی محيط زيست را بر شانه های خود حمل می کنند.‬
          ‫رشد سريع فاجعه محيط زيستی به زمينه های حياتی زندگی انسانی چنگ انداخته است. اثرات آن در کشاورزی،‬
  ‫دراستفاه از دريا ها، جنگل ها، مسموميت خزنده گان توسط مواد شيميائی و گازهای سمی، و رشد کوه های آشغال، به‬
                                                                            ‫واقعيت غير قابل انکاری تبديل شده است.‬
 ‫مهمترين علت اين تغييرات عظيم محيط زيستی، رشد شديد گازهای تهديد کننده محيط زيست، نظير گاز کربنيک، اکسيد‬
                                                                         ‫ازت و گازمتان و نابودی منابع طبيعی است.‬
     ‫در کوتاه مدت زمانی، ٢٤ درصد از ساکنان کره زمين دچار کم آبی مزمن خواهند شد و از صحراهای خشک درحال‬
‫رشد، خواهند گريخت. در حالی که هم اکنون در بخش ديگر کره زمين، تمامی جزاير و سواحل از سوی توفان و سيلاب‬
                                                                                                ‫ها تهديد می شوند.‬
  ‫امپرياليسم آمريکا بزرگترين دشمن محيط زيست، خود را برای مقابله با پناهندگان محيط زيستی و از طريق بکارگيری‬
                                                                   ‫اسلحه های تضعيف شدهی هسته ای، آماده می کند.‬
  ‫٢. اين وضعيت، ضرورت مقاومت فعالانه ی توده ای و بين المللی بر عليه جنايات محيط زيستی امپرياليستی را‬
                             ‫طلب میکند که چالشی است برای ايجاد جنبش محيط زيستی فرا کشوری و فرا قاره ای.‬
 ‫سرمايه جهانی، در کنار سياست ضد محيط زيستی امپرياليستی که تنها در حرف به حفظ محيط زيست پرداخته ودرعمل‬
  ‫درخدمت تسلط بر جهان فعاليت می کند، با به کارگيری امکاناتش به مانعی در برابر جلوگيری از نابودی محيط زيست‬
                                                                                                    ‫تبديل شدهاست.‬
  ‫جنبش خرده بورژوازی محيط زيستی سال های ٠٧٩١ و ٠٨٩١ در اثر تسليم شدن به سياست های ضد زيست محيطی‬
‫امپرياليستی ، متلاشی و خود را محدود به تمنا و تقاضا هائی مانند کنفرانس های مشترک سازمان ملل و تراست ها کرده‬
  ‫است. به اين ترتيب، جنبش خرده بورژوای محيط زيستی به وسيلهای جهت پيش برد سياست های سوء استفاده از منابع‬
                                                              ‫طبيعی در خدمت تراست های بين المللی تبديل شدهاست.‬
   ‫با توجه به اين سياست های ضد محيط زيستی امپرياليستی، جنبش جديد دفاع از محيط زيست جهانی بوجود آمده است.‬
                                          ‫در بسياری از کشورها مقاومت های وسيع توده ای راديکال، صورت می گيرد.‬
       ‫در کشورهائی که از سوی امپرياليست ها استثمار و سرکوب می شوند، اين مبارزه در موارد زيادی با مبارزه عليه‬
       ‫غارتگری نئوکلونياليستی و نابودی محيط زيستی ناشی ازغارت منابع طبيعی ، پروژه های انتقال سوخت فسيلی، و‬
                            ‫صادرات زباله و به خصوص زباله های سمی، کشت تک محصولی و غيره گره خورده است.‬
        ‫مبارزه برای حفظ محيط زيست میبايست با مبارزه ضد امپرياليستی برعليه شرکت های چند مليتی و در راستای‬
                                    ‫مبارزه برای رهائی ملی و اجتماعی از اين کنسرن ها و دولت هایشان، پيوند بخورد.‬
                                           ‫٣. بحران جهانی محيط زيست ، محصول کناری نظام سرمايه داریاست.‬
       ‫با غلبه توليد سرمايه داری، رابطه انسان و طبيعت دچار تغييرات اساسی شد. رابطه و تاثير گذاری انسان برطبيعت‬
                                           ‫برای اولين بار شکل جديدی بهخود گرفت که نابودی طبيعت را ممکن ساخت.‬

عملیات مدرک

Spendenkonto der MLPD
  • GLS Bank Bochum
  • BIC: GENODEM1GLS
  • IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00